ISSN 2082-6591
   Start » Strona startowa
Dla zarejestrowanych 0.20[zł] Bez rejestracji
SMS 2.00zł + VAT
Wróżby Cyfrowe

Korzystając z programu Wróżby cyframi należy pamiętać, że chociaż jest to tylko zabawa, to jednak dokonany wybór cyfr nie jest całkowitym przypadkiem. Warto zastanowić się zatem, dlaczego określona cyfra znajduje się na tej lub innej pozycji? Dlaczego w ogóle znalazła się w myślach? Dlaczego ciągle się powtarza? Są chwile, gdy człowiek jest sam ze swoimi myślami, a rady otrzymywane od otoczenia nie zawsze pasują do konkretnego przypadku. To, co może być dobre dla osoby udzielającej rady, niekoniecznie jest tak samo dobre dla kogoś, kto potrzebuje pomocy w zapanowaniu nad chaosem myśli i niepokojem, którego przyczyna może być trudna do uświadomienia. Niech zabawa z programem „Wróżby cyfrowe” przynosi relaks i pomysły, dla poprawienia biegu życia!Komentarze:

01/07/2013 08:27, wylasia

Pamietać należy również o Karmie, którą odrabiamy. Spotykamy ludzi, z którymi mamy coś do przerobienia i to nie koniecznie musi być "gładka" lekcja;)

04/03/2012 23:18, wykluczona

o tak :))) znam takich amrzycieli od pent i dusz pentagrak krąg i inne zabawy wciskanie kitu prawda jest tylko satry zyd co chcebyc nowy i wciska ze nie ma jak cham był dobry i itd potem jest społczenstwo kultura i biolologia i POlska oczywiscie OGÓLNIE NAZWISKO G MA GDYBYM MIAŁĄ ZMIENIAC WZIĘŁABYM TYLKO PO grand-oncle


Podziel się swoją opinią

-->

NAZWISKO PO ŚLUBIE...

Zmiana nazwiska po ślubie może wywrócić związek do góry nogami! Ze złych związków, robią się wspaniałe, a z dobrych fatalne! Często też zachowanie nazwiska nie jest wcale korzystne. Jeśli sądzisz, że to niemożliwe, jesteś w błędzie! To nie są tylko zmiany czysto formalne.

S? uczucia pot??ne

S? uczucia pot??ne,
silniejsze ni? ?mier?.

One wi??? ?wiaty
wszystkich ludzkich serc.

Trwaj? ponad wieki
i czasy rozstania.

S? uczucia tak pi?kne,
którym ?ycie si? k?ania.

 

Jako numerolog z wieloletnim do?wiadczeniem mog?, a nawet powinnam powiedzie? i ci?gle przypomina?, ?e imiona i nazwiska okre?laj? cechy mentalne. One za? wp?ywaj? na relacje we wszelkich zwi?zkach: ma??e?skich oraz biznesowych. Wszelkie zmiany danych osobowych zmieniaj? te? spoób rozumowania i reagowania na zdarzenia. Ten proces toczy si? stopniowo przez okres ok. 4 lat a? do ustabilizowania si? kana?ów mentalnych. W tym czasie zmienia si? rodzaj energii cz?owieka, niekiedy te? kierunek my?li oraz rzecz jasna celów i mo?liwo?ci ich realizacji.

S? to bardzo powa?ne transformacje, nie zawsze korzystne dla danej osoby, ale te? partnera. Bywaj? jednak tak korzystnymi zmianami, ?e dopiero wtedy ludzie zaczynaj? robi? prawdziwe kariery, a zdrowie ulega uregulowaniu. Osoba dotychczas nie?mia?a, sta? si? mo?e przebojow? lub odwrotnie. Tzw. „dusza towarzyska” zaczyna unika? kontaktów ze ?wiatem, albo odwrotnie – dawny samotnik staje si? „dusz? towarzysk?”. Osoby doskonale zorganizowane, zamieniaj? si? w niezdary, albo z niezdary robi si? osoba nadzywczajnie zaradna. Najbole?niejsze jest, gdy poci?gaj?ca i urocza osoba traci swój wdzi?k i powab, przestaj?c budzi? po??danie partnera. Nie mniej komplikacji mo?na mie? jednak kto?, kto wcze?niej nie cieszy? si? powodzeniem, a zaczyna je wywo?ywa? na ka?dym kroku, emituj?c „to co?”.

Takie w?a?nie nieoczekiwane skutki zmiany struktury mentalnej mo?e wywo?a? banalna pozornie zmiana nazwiska po ?lubie.Najcz??ciej dokonuj? jej kobiety, cho? nie jest to ju? teraz sztywn? regu??. I nie dlatego, ?e ludzie tak si? wyzwolili z wszelkich regu? i obyczajów! Obecnie bowiem p?e? duszy niekoniecznie odpowiada p?ci fizycznej. Mo?na zauwa?y? tendencj? do odwrócenia si? rodzaju duszy u ludzi. Zauwa?amy to tak?e w odwracaj?cych si? rolach i mo?liwo?ciach dzia?ania kobiet oraz m??czyzn. Zastanawia coraz mniej kobieco?ci w kobietach oraz zniewie?cia?o?? m??czyzn. Kobiety coraz cz??ciej uwodz? i adoruj?, a m??czy?ni oczekuj? na adoracje. Badania ameryka?sie z przed kilku lat wykaza?y, ?e ok. 80% tamtejszych m??czyzn ?yje na koszt kobiet: ?on, matek, kochanek lub wspó?pracownic. Dawniej takie postawy m??czyzn by?yby anomali?, a dzi? staj? si? codzienno?ci?. To s? jednak skutki zmiany p?ci duchowej. Przez to równie? stare obyczaje i podzia?y ról w rodzinie trac? znaczenie. St?d te? znika rygor przyjmowania nazwisk m??ów przez ?ony. Jeste?my na etapie pe?nej swobody dla pa?, ale i stopniowo tak?e dla panów. Nie jest to efekt emancypacji. Ona sama jest skutkiem transformacji duchowej u kobiet i m??czyzn. W ró?nych rejonach ?wiata, nawet regionach tego samego kraju, to zjawisko zachodzi w wi?kszej lub mniejszej skali.

Przyczyny tego zjawiska omówimy by? mo?e szerzej innym razem. Teraz skupmy si? na skutkach zmiany nazwiska dla losów ma??e?stwa. Ostatecznie „koszula bli?sza cia?u”. W ko?cu ka?dy chce mie? udany zwi?zek, bo nie po to go zawiera, aby okaza? si? koszmarem i ostatecznie rozpad?!

W swoich badaniach, jak te? stosowanych narz?dziach analizy (Rewizor Zaufania XXI) podzieli?am zwi?zki na cztery kategorie: korzystne, warunkowe, w?tpliwe i ryzykowne. Badaniu podda?am setki cech mentalnych obojgda partnerów, dziel?c je w grupy: poziom wzajemnego zrozumienia, zgodno?c p?ci duchowej, zgodno?? poziomów mentalnych, zgodno?? celów ?rodowiskowych, zgodno?? typów zawodowych oraz rodzaje i poziomy asertywno?ci. Po takiej gruntownej analizie trafno?? wynikowa jest zaskakuj?ca! Mnie sam? przyprawi?a o palpitacj? serca, bo i przera?enie, ?e stworzony przeze mnie program wydaje diagnozy, którym trudno zaprzeczy?. Kiedy bowiem wynik wskazuje zwi?zek ryzykowny przy okre?lonym uk?adzie nazwisk, to wyj?tkowo rzadko spotyka si? par?, która razem wytrzyma, a o szcz??ciu obojga nie ma mowy. Mog? tylko powiedzie?, ?e w zasadzie oboje cierpi? tak samo, a ?adne z nich nie jest winne narastaj?cej z roku na rok przepa?ci mentalnej mi?dzy nimi. Dobre wychowanie i starania o taki zwi?zek niewiele pomagaj?. Terapie ma??e?skie nie dzia?aj?. To s? oczywi?cie ludzkie tragedie, bo wspólne ?ycie robi si? piek?em. Wzajemne „schodzenie sobie z drogi” pozwala jedynie trwa? razem bez walk i nic wi?cej! Niektórzy tak trwaj? ze wzgl?dów religijnych, ale nie ?wiec? przyk?adem szcz??cia dla pomostwa, aby za?o?y?o kiedy? szcz??liwe rodziny. Wzór relacji mi?dzy matk? i ojcem mo?e bowiem by? negatywnym przyk?adem ci?g?ych uników, co w konsekwencji zostanie przeniesione nawet na bardzo korzystny zwi?zek, psuj?c go niepotrzebnie.

M?odym ludziom coraz cz??ciej odniechciewa si? ?lubu, bo przypuszczaj?, ?e to on psuje szcz??cie. Tymczasem...problem wcale nie le?y w staraniach, tylko w zgodnych lub niezgodnych cechach mentalnych obojga. Poznaje si? je po och?oni?ciu z pierwszej fali wzajemnego zachwytu. Forma zwi?zku nie ma tu znaczenia!

Niektóre pary bior? ?lub niejako pod przymusem, bo ma si? urodzi? dziecko, a mimo to, po szcz??liwym doborze nazwisk obojga (przypadkowo, b?d? ?wiadomie), taki zwi?zek nabiera dopiero blasku i daje rado??. Raczej brak zmiany nazwiska doprowadzi?by ten zwi?zek do rozpadu, a wi?c ?lub, jakby rozwija? wzajemne uczucia ma??onków. S? takie przypadki! Znamy je, cho? s? rzadkie, bo naprawd? trzeba mie? szcz??cie, aby takie ryzyko da?o powodzenie. Patrz?c na pary, które prze?ywaj? kryzysy ju? przed ?lubem, trudno mie? dobre rokowania. A jednak.. D?ugie narzecze?stwo wcale nie musi by? korzystne, a szybka decyzja o ?lubie pomy?k?. Z tego w?a?nie wzgl?du, warto zrobi? symulacj? zwi?zków mentalnych w ró?nych kobinacjach nazwisk, a najlepiej by?oby, ?eby tego dokona? przed powa?nym zaanga?owaniem, a nie potem. M?odym ludziom poleci?abym zatem wykonanie listy potencjalnych kandydatów do zakochania, aby trafniej wybierali i nie cierpieli z powodu nieustannych rozczarowa? mi?osnych. Wiem, ?e to troch? zbyt logiczne podej?cie do mi?o?ci, ale...po co cierpie? kolejny raz?

Zwi?zki, w których zaczyna si? dzia? co? z?ego, powinny szybko sprawdzi?, czy przypadkiem przyczyn? nie jest fatalny uk?ad nazwisk partnerów? Dobrze zapowiadaj?ca si? para, mo?e straci? zrozumienie, poczucie wi?zi i wzajemne po??danie na skutek niedoboru mentalnego po niefortunnie dokonanej zmienie danych personalnych. S? oczywi?cie tak?e zwi?zki, które przy wszelkim uk?adzie nazwisk ma??onków okazuj? si? ryzykowne. By mogli prze?y? razem i w szcz??ciu ca?e ?ycie, wymaga?oby to niekiedy poszukania ratunku w nazwiskach przodków z obu rodzin. Trudno przecie? wymaga? od kogokolwiek, aby natychmiast si? odkocha?, bo z wybran? osob? nie b?dzie szcz??liwy! Na etapie zauroczenia, takie argumenty zapewne nie trafi? do nikogo. I mo?na to zrozumie?.

Pozostaje tylko pytanie, dlaczego w takim razie, ludzie zakochuj? si? w kim?, z kim nie powinni si? wi?za?, a nawet unika?? Powiedzia?abym wtedy, ?e po pierwsze ich osobiste cechy mentalne pchaj? ich do przykrych do?wiadcze?, aby ich zastanowi? i wreszcie sk?oni? do pozytywnego wykorzystania, ale to tylko cz??? prawdy o naturze zwi?zków. Oprócz cech mentalnych (jak wolicie duchowych), cz?owiek ma przeciez tak?e cia?o. Ono ma tak?e swój g?os, zw?aszcza w m?odo?ci. Biologicznie d??y do zyskania atrakcyjnego partnera dla pocz?cia potomstwa i przej?ciowo zag?usza inne wymagania, które odgrywaj? wi?ksze znaczenie w dalszym ?yciu partnerów. Dusza jednak, jako nierozerwalny byt z cia?em, warunkuj?cy istnienie i ?ycie cz?owieka, upomni si? o swoje prawa wcze?niej lub pó?niej. Trudno bowiem zachowa? zwi?zek tylko ze wzgl?du na p?odzenie dzieci! Gdy wreszcie duchowa sfera bytu upomni si? o w?asne prawa, to ludzie zaczynaj? o wiele bardziej ceni? ten rodzaj wi?zi. Je?li ich braknie, rozkr?ca si? karuzela poszukiwa? innego, bo ju? wy?szego poziomu uczu?. Wtedy dochodzi do zdrad, które tylko pozornie maj? pod?o?e fizyczne. Ich ?ród?em nie jest bowiem seks dla prokreacji, ale poszukiwanie zrozumienia i akceptacji w drugiej osobie.

Ma??e?stwa, w których nie ma wi?zi duchowej s? bardzo nara?one na zwi?zki pozama??e?skie. Cz?sty seks w ma??e?stwiie wcale nie chroni przed rozpadem wi?zi. Có? z tego, ?e ma??onków ??czy ca?a sfera fizyczna i materialna, skoro duchowo nie s? jedno?ci?? Mi?o?? nie nale?y do sfery fizycznej, ale duchowej, dlatego umiera, gdy zlekcewa?y si? wi?zi mentalne i duchowe mi?dzy partnerami. Wielogodzinne rozmowy w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia mo?na czaem naprawd? uzna? za czas zmarnowany. Osi?gni?ciem staje si? porozumienie, jak sobie wzajemnie nie robi? przykro?ci? Partnerzy nie zdo?aj? takimi ugodami dla dobra rodziny sta? si? dla siebie duchowym wsparciem. Ka?dy mo?e czu? si? osamotniony duchowo i nieszcz??liwy. W my?lach i marzeniach b?dzie zatem daleko...

Trzeba wi?c zwraca? uwag? na to, czy uk?ad imion i nazwisk partnerów zapewnia zgodno?? cech mentalnych w zwi?zku, bo je?li si? to ignoruje, to i ryzykuje szcz??cie nie tylko w?asne. Tak samo nieszcz??liwym b?dzie partner, jak te? dzieci i by? mo?e reszta rodzina i znajomi, patrz?cy w zasadzie bezradnie na zwi?zek, w którym nikt nie jest szcz??liwy.

Jasne, ?e lepiej zapobiega? problemom, sprawdzaj?c zgodno?? cech mentalnych z partnerem, ni? czeka? a? zrobi si? ju? bardzo smutno i ?le. Jednak umieraj?ce zwi?zki mo?na w wielu przypadkach uratowa?. Tak? wol? musz? mie? jednak oboje ma??onkowie! Póki taka wola istnieje po obu stronach, to zawsze si? znajdzie wyj?cie, aby na nowo mogli by? szcz??liwi. Nie nast?pi to rzecz jasna z dnia na dzie?, bo jak wspomnia?am na pocz?tku, przetrajanie si? kana?ów mentalnych trwa ok. 4 lata, ale wreszcie to si? staje. Czasem sam powrót by?ej ?ony do nazwiska panie?skiego potrafi na nowo uczyni? j? wyj?tkowo atrakcyjn? dla by?ego m??a. Naprawd? nie o to chodzi, czy zmieni?a fryzur?! Wróci?a tylko jej dawna energia duchowa, a wraz z ni? odbieranie ?wiata i partnera. To w?a?nie, czego brakowa?o w ich zwi?zku. Tak mocno dzia?a imi? i nazwisko! A potwierdzaj? to tak?e badania statystyczne.

Widzia?am niestety wiele osób, które szuka?y ratunku dla zwi?zku, ale ich partnerzy ju? tego nie chcieli i nie potrzebowali. Trudno przecie? uwierzy?, ?e jakie? kombinacje z nazwiskami dokonaj? cudu. To nie jest ?atwe do zrozumienia. S? osoby, które z powodu w?asnych cech, nigdy w takie rzeczy nie uwierz?. Ratowanie zwi?zku pod wzgl?dem zgodno?ci mentalnej, mo?na dokonywa? do czasu, póki partner te? tego pragnie i nie dozna? zbyt ci??kich cierpie? z braku duchowej wi?zi. Dobra wola, to nie wszystko, ale male?ka cz??? mentalno?ci.

Pami?tajmy, ?e w pozytywnych zwi?zkach duchowych, pokusy do szukania szcz??cia na zewn?trz, przestaj? istnie?. Nikogo nie trzeba pilnowa?, ?ledzi? i trzyma? w zamkni?ciu, aby gdzie? nie ucieka?! Nie ma bowiem nic mocniejszego od zgodno?ci i wi?zi mentalnej mi?dzy partnerami.red.

Komentarze:

01/07/2013 08:27, wylasia

Pamietać należy również o Karmie, którą odrabiamy. Spotykamy ludzi, z którymi mamy coś do przerobienia i to nie koniecznie musi być "gładka" lekcja;)

04/03/2012 23:18, wykluczona

o tak :))) znam takich amrzycieli od pent i dusz pentagrak krąg i inne zabawy wciskanie kitu prawda jest tylko satry zyd co chcebyc nowy i wciska ze nie ma jak cham był dobry i itd potem jest społczenstwo kultura i biolologia i POlska oczywiscie OGÓLNIE NAZWISKO G MA GDYBYM MIAŁĄ ZMIENIAC WZIĘŁABYM TYLKO PO grand-oncle


Podziel się swoją opinią

Dzisiaj jest środa, 30.07.2014

zarejestrowanych użytkowników 1652
on-line: 3 (w tym zalogowanych: 1)

LOGOWANIE DO KLUBU

login hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się!, zapomniałeś hasła?

MENU

    Horoskop codzienny dla zalogowanych
    Horoskop miesięczny
    Horoskop roczny
   
    Jak obliczyć Cyfrę Osobistą?
    Oblicz Cyfrę Osobistą
    Zobacz Cel Narodzin

REKLAMA

Małgorzata Stawarz:

"Jutro zaczyna się teraz"

losuj ponownie

Małgorzata Stawarz:

"W cenie odkrycia"

losuj ponownie

SKLEPIK

Jutro zaczyna się teraz W cenie odkrycia Jutro zaczyna się teraz Jutro zaczyna się teraz Jutro zaczyna się teraz
facebook